Dobrovoľníci nezabudnite darovať až 3%

Presentation1

 

Zamestnanci majú ešte do konca apríla možnosť rozhodnúť, komu darujú svoje 2% z dane. Už druhý rok máme na Slovensku možnosť darovať až 3%. O tom, ako tento mechanizmus vznikol, sme sa porozprávali s Milanom Andrejkovičom z 1. slovenského neziskového servisného centra, ktorý stál pri jeho zrode.

 

Odkedy máme na Slovensku možnosť asignovať  3% z dane a čo bolo zámerom pri presadení tohto návrhu?

Základným predpokladom bolo prijatie nového Zákona o dobrovoľníctve, ktorý okrem iného  „prinútil“ štát zákonne akceptovať existenciu dobrovoľníctva. Keďže sme chceli, aby bolo dobrovoľníctvo nejakým spôsobom ocenené a súčasne spropagované na verejnosti, tak sa zrodil nápad umožniť dobrovoľníkom poukázať nie 2%, ale 3% zo zaplatenej dane. V roku 2014 môžu dobrovoľníci poukázať 3% z dane po druhýkrát.

Takto dobrovoľníci pomáhajú vlastne trikrát: samotnou dobrovoľníckou prácou, finančnou pomocou cez mechanizmus asignácie a dokonca aj zvýšeným poukázaným percentom.

Podmienkou pre možnosť asignovať 3% z dane je odpracovanie minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce počas jedného kalendárneho roka. V akých typoch organizácií sa dobrovoľnícka činnosť môže vykonávať?

Dobrovoľnícka činnosť sa môže robiť v rôznych typoch organizácií, dokonca sa uznáva aj vykonávaná pre fyzické osoby. Základné členenie je na tvz. Vysielajúce organizácie a Prijímateľa.

Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela “svojho” dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného, alebo napr. do zahraničia – musí to teda byť “organizácia”.

Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – môže to teda byť ako nejaká organizácia, tak aj samotná fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával.

Musí dobrovoľník darovať 3% z dane organizácii, pre ktorú ako dobrovoľník pracoval?

Nie. Dobrovoľník môže svoje 3% poukázať ktorejkoľvek organizácii, ktorá je uvedená v Zozname prijímateľov na daný rok.

Je to aj logické z viacerých dôvodov – napr. dobrovoľník môže „dobrovoľníčiť“  pre organizáciu, ktorá nemusí byť v Zozname prijímateľov – komu by potom poukázal 3% z dane? Alebo dobrovoľník vykoná danú aktivitu pre fyzickú osobu – podobne, komu by poukázal 3% z dane?

40 hodín dobrovoľníckej práce je potrebné odpracovať v jednej organizácii, alebo sa môžu hodiny kumulovať?

Tieto hodiny sa môžu kumulovať, t.j. nie je potrebné odpracovať požadovaných 40 hodín iba v jednej organizácii. Je potrebné však získať od každej organizácie potvrdenie o odpracovanom čase a sčítaním odpracovaných hodín musí výjsť minimálne 40 hodín v roku.

Môže dobrovoľník darovať 3%, aj keď pracoval ako dobrovoľník pre fyzickú osobu, napríklad opatroval starého človeka?

Áno, v tomto prípade ide o tzv. Prijímateľa, čo je vysvetlené vyššie. Je to však dôležité odlíšiť od aktivít, ktoré Zákon o dobrovoľníctve nepovažuje za dobrovoľnícku činnosť:

a) činnosť vykonávaná medzi manželmi alebo medzi blízkymi osobami,

b) činnosť vykonávaná v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,

c) činnosť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo činnosť vykonávaná v rámci študijných povinností,

d) vzájomná občianska alebo susedská výpomoc,

e) činnosť vykonávaná osobami, ktoré nedovŕšili 15 rokov.

Umožňuje zákon darovať 3% aj ľuďom, ktorí pracovali ako dobrovoľníci v zahraničí?

Áno, vtedy by mali dostať Potvrdenie od tzv. Vysielajúcej organizácie, ktorá dobrovoľníka do zahraničia vyslala.

Je nevyhnutné nejaké potvrdenie o odpracovaní spomínaných 40 hodín? Komu je potrebné potvrdenie doručiť?

Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckymi aktivitami je povinnou súčasťou Vyhlásení, resp. daňových priznaní v tom prípade, ak dobrovoľník chce poukázať 3% z dane – t.j. dobrovoľník musí podať 3 dokumenty: Vyhlásenie, Potvrdenie o zaplatení dane a Potvrdenie o dobrovoľnícky odpracovaných hodinách. Všetky tieto 3 dokumenty podáva dobrovoľník do 30.4. na daňový úrad podľa miesta svojho bydliska. V prípade dobrovoľníka, ktorý si sám podáva daňové priznanie, tak zasiela iba 2 dokumenty: samotné daňové priznanie a opäť Potvrdenie o dobrovoľnícky odpracovaných hodinách.

Od založenia 1. slovenského neziskového servisného centra sa Milan Andrejkovič venoval poradenstvu v oblasti práva a ekonomiky neziskových organizácií. Stál pri zrode možnosti poukazovať podiel zaplatenej dane, spravuje špecializovanú web stránku o 2% z dane www.rozhodni.sk a zúčastňuje sa na legislatívnom procese pri zmenách v tomto mechanizme. Je aktívny v legislatívnej príprave nových inštitútov financovania neziskových organizácií (napr. charitatívna reklama).

Ak ste nestihli v minulom roku splniť podmienku odpracovať aspoň 40 dobrovoľníckych hodín, tento rok máte ešte stále dosť času. Zaujímavé príležitosti pre dobrovoľnícku prácu nájdete na našej stránke www.dobrovolnici.ludialudom.sk.

 


ĽudiaĽuďom.sk podporuje výzvy

Image 1

Katarínka - Záchrana ruín kláštora Sv. Kataríny formou dobrovoľníctva mladých

Katarínka je projekt, ktorým sa mladí ľudia formou letných táborov snažia zachrániť kláštor sv. Kataríny pred ďalším pustnutím a rúcaním. Tábory sú určené pre mladých ľudí vo veku od 17 rokov z celého Slovenska (dobrovoľníkov bez nároku na finančnú odmenu), bez výdobytkov civilizácie ako je počítač, internet mobil, elektrina, či teplá sprcha.

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu