Dobrovoľníci nezabudnite darovať až 3%

Presentation1

 

Zamestnanci majú ešte do konca apríla možnosť rozhodnúť, komu darujú svoje 2% z dane. Už druhý rok máme na Slovensku možnosť darovať až 3%. O tom, ako tento mechanizmus vznikol, sme sa porozprávali s Milanom Andrejkovičom z 1. slovenského neziskového servisného centra, ktorý stál pri jeho zrode.

 

Odkedy máme na Slovensku možnosť asignovať  3% z dane a čo bolo zámerom pri presadení tohto návrhu?

Základným predpokladom bolo prijatie nového Zákona o dobrovoľníctve, ktorý okrem iného  „prinútil“ štát zákonne akceptovať existenciu dobrovoľníctva. Keďže sme chceli, aby bolo dobrovoľníctvo nejakým spôsobom ocenené a súčasne spropagované na verejnosti, tak sa zrodil nápad umožniť dobrovoľníkom poukázať nie 2%, ale 3% zo zaplatenej dane. V roku 2014 môžu dobrovoľníci poukázať 3% z dane po druhýkrát.

Takto dobrovoľníci pomáhajú vlastne trikrát: samotnou dobrovoľníckou prácou, finančnou pomocou cez mechanizmus asignácie a dokonca aj zvýšeným poukázaným percentom.

Podmienkou pre možnosť asignovať 3% z dane je odpracovanie minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce počas jedného kalendárneho roka. V akých typoch organizácií sa dobrovoľnícka činnosť môže vykonávať?

Dobrovoľnícka činnosť sa môže robiť v rôznych typoch organizácií, dokonca sa uznáva aj vykonávaná pre fyzické osoby. Základné členenie je na tvz. Vysielajúce organizácie a Prijímateľa.

Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela “svojho” dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného, alebo napr. do zahraničia – musí to teda byť “organizácia”.

Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – môže to teda byť ako nejaká organizácia, tak aj samotná fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával.

Musí dobrovoľník darovať 3% z dane organizácii, pre ktorú ako dobrovoľník pracoval?

Nie. Dobrovoľník môže svoje 3% poukázať ktorejkoľvek organizácii, ktorá je uvedená v Zozname prijímateľov na daný rok.

Je to aj logické z viacerých dôvodov – napr. dobrovoľník môže „dobrovoľníčiť“  pre organizáciu, ktorá nemusí byť v Zozname prijímateľov – komu by potom poukázal 3% z dane? Alebo dobrovoľník vykoná danú aktivitu pre fyzickú osobu – podobne, komu by poukázal 3% z dane?

40 hodín dobrovoľníckej práce je potrebné odpracovať v jednej organizácii, alebo sa môžu hodiny kumulovať?

Tieto hodiny sa môžu kumulovať, t.j. nie je potrebné odpracovať požadovaných 40 hodín iba v jednej organizácii. Je potrebné však získať od každej organizácie potvrdenie o odpracovanom čase a sčítaním odpracovaných hodín musí výjsť minimálne 40 hodín v roku.

Môže dobrovoľník darovať 3%, aj keď pracoval ako dobrovoľník pre fyzickú osobu, napríklad opatroval starého človeka?

Áno, v tomto prípade ide o tzv. Prijímateľa, čo je vysvetlené vyššie. Je to však dôležité odlíšiť od aktivít, ktoré Zákon o dobrovoľníctve nepovažuje za dobrovoľnícku činnosť:

a) činnosť vykonávaná medzi manželmi alebo medzi blízkymi osobami,

b) činnosť vykonávaná v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,

c) činnosť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo činnosť vykonávaná v rámci študijných povinností,

d) vzájomná občianska alebo susedská výpomoc,

e) činnosť vykonávaná osobami, ktoré nedovŕšili 15 rokov.

Umožňuje zákon darovať 3% aj ľuďom, ktorí pracovali ako dobrovoľníci v zahraničí?

Áno, vtedy by mali dostať Potvrdenie od tzv. Vysielajúcej organizácie, ktorá dobrovoľníka do zahraničia vyslala.

Je nevyhnutné nejaké potvrdenie o odpracovaní spomínaných 40 hodín? Komu je potrebné potvrdenie doručiť?

Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckymi aktivitami je povinnou súčasťou Vyhlásení, resp. daňových priznaní v tom prípade, ak dobrovoľník chce poukázať 3% z dane – t.j. dobrovoľník musí podať 3 dokumenty: Vyhlásenie, Potvrdenie o zaplatení dane a Potvrdenie o dobrovoľnícky odpracovaných hodinách. Všetky tieto 3 dokumenty podáva dobrovoľník do 30.4. na daňový úrad podľa miesta svojho bydliska. V prípade dobrovoľníka, ktorý si sám podáva daňové priznanie, tak zasiela iba 2 dokumenty: samotné daňové priznanie a opäť Potvrdenie o dobrovoľnícky odpracovaných hodinách.

Od založenia 1. slovenského neziskového servisného centra sa Milan Andrejkovič venoval poradenstvu v oblasti práva a ekonomiky neziskových organizácií. Stál pri zrode možnosti poukazovať podiel zaplatenej dane, spravuje špecializovanú web stránku o 2% z dane www.rozhodni.sk a zúčastňuje sa na legislatívnom procese pri zmenách v tomto mechanizme. Je aktívny v legislatívnej príprave nových inštitútov financovania neziskových organizácií (napr. charitatívna reklama).

Ak ste nestihli v minulom roku splniť podmienku odpracovať aspoň 40 dobrovoľníckych hodín, tento rok máte ešte stále dosť času. Zaujímavé príležitosti pre dobrovoľnícku prácu nájdete na našej stránke www.dobrovolnici.ludialudom.sk.

 


ĽudiaĽuďom.sk podporuje výzvy

Image 1

Katarínka - Záchrana ruín kláštora Sv. Kataríny formou dobrovoľníctva mladých

Katarínka je projekt, ktorým sa mladí ľudia formou letných táborov snažia zachrániť kláštor sv. Kataríny pred ďalším pustnutím a rúcaním. Tábory sú určené pre mladých ľudí vo veku od 17 rokov z celého Slovenska (dobrovoľníkov bez nároku na finančnú odmenu), bez výdobytkov civilizácie ako je počítač, internet mobil, elektrina, či teplá sprcha.

Podporiť výzvu

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu