Pravidlá poskytovania služby blog.ludialudom.sk

 1. Úvodné ustanovenia a základné pojmy
  1. Blog.ludialudom.sk je služba portálu ĽudiaĽuďom.sk, ktorá slúži na publikovanie autorských textov a iného obsahu za účelom popularizácie výziev na portáli ĽudiaĽuďom.sk.
  2. Pravidlá sú tieto Pravidlá poskytovania služby blog.ludialudom.sk
  3. Prevádzkovateľom služby blog.ludialudom.sk je ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.,  so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, registrovaná na Obvodnom úrade Bratislava pod reg. č. OVVS-23907/287/2009-NO. ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.,  je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby zamerané na výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby prostredníctvom prevádzkovania internetového portálu zameraného na podporu a propagáciu dobročinnosti a darcovstva v záujme internetovej komunity. Prevádzkovateľ poskytuje službu blog.ludialudom.sk bezplatne.
  4. Blogom sa rozumie súbor textového, obrazového či multimediálneho obsahu publikovaného na blog.ludialudom.sk.
  5. Bloger je autorom obsahu publikovaného na blog.ludialudom.sk. Blogerom môže byť akákoľvek fyzická osoba, ktorá je registrovaná na portáli ĽudiaĽuďom.sk, publikuje spomínaný obsah pod svojím menom a rešpektuje tieto Pravidlá poskytovania služby blog.ludialudom.sk (ďalej Pravidlá). Na základe vlastného rozhodnutia a za výnimočných okolností môže Prevádzkovateľ umožniť vytvorenie Blogu aj právnickej osobe.
  6. Webové sídlo je internetová stránka www.ludialudom.sk
 2. Povinnosti Blogera, obsah Blogov a autorské práva
  1. Textový, fotografický alebo multimediálny obsah vytvorený a uverejnený Blogerom je jeho vlastníctvom. Webové sídlo je len platformou na publikovanie tohto obsahu. Za obsah publikovaný na Blogu nesie plnú zodpovednosť Bloger, a to aj v prípade, ak umožní pod svojím menom publikovať tretím osobám.
  2. Bloger berie na vedomie, že nesmie pod svojím menom publikovať cudzie texty, ak cituje cudzie zdroje, je povinný ich uviesť, v prípade internetových zdrojov uvedie odkaz na článok, z ktorého čerpal. Toto pravidlo sa týka aj textov, ktoré Bloger preložil z iného jazyka, ako slovenského. Bloger je povinný uviesť zdroj aj pri fotografickom a multimediálnom obsahu.
  3. Za neoprávnené použitie cudzieho obsahu v rozpore s autorským právom nesie plnú zodpovednosť Bloger.
  4. Obsah publikovaný na blog.ludialudom.sk by mal byť písaný výhradne pre túto službu, ak Bloger tento text už predtým publikoval inde (s výnimkou svojej osobnej stránky), upozorní na to Prevádzkovateľa služby.
  5. Bloger berie na vedomie, že nesmie uverejňovať nepravdivé alebo čiastočne pravdivé, klamlivé, zavádzajúce či osočujúce informácie, ktoré by mohli zasiahnuť do práv tretích osôb. V prípade, ak uverejní takúto informáciu, je povinný následne uverejniť ospravedlnenie, resp. spresnenie informácie.
  6. Bloger nesmie uverejniť ani obsah nebezpečný pre deti a mladistvých; vulgárny a obscénny či inak provokatívny obsah; obhajovať, propagovať alebo podnecovať nenávisť voči iným ľuďom alebo skupinám ľudí; obhajovať, propagovať alebo podnecovať násilie, pornografiu či rasovú diskrimináciu či uverejniť iný obsah, ktorý porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo dobré mravy.
  7. Bloger nesmie využívať svoj Blog na šírenie akejkoľvek reklamy s výnimkou prípadov, na ktorých sa dohodne s Prevádzkovateľom za ním stanovených podmienok. Je zakázané používať Blog na politickú reklamu. Bloger nesmie informovať o výrobku či službe iného producenta alebo poskytovateľa, v prípade ak je s ním v akomkoľvek pracovnoprávnom vzťahu alebo za pozitívne informovanie o produkte prijal akýkoľvek hmotný, finančný dar či iné plnenie.
  8. Bloger sľubuje v zmysle ustanovenia § 725 a nasl. zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka Prevádzkovateľovi, že mu nahradí všetku škodu a náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s tým, že by publikoval Blog, ktorého obsah by bol v rozpore s týmto článkom Pravidiel. Bloger sľubuje Prevádzkovateľovi, že mu nahradí najmä, nie však výlučne:
  9. akúkoľvek sumu, ktorú bude Prevádzkovateľ povinný zaplatiť oprávnenej strane v dôsledku konania Blogera uvedeného v tomto bode Pravidiel
  10. náklady na právne zastúpenie v súvislosti s prípadným sporom medzi Prevádzkovateľom a oprávnenou stranou.
 3. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
  1. Prevádzkovateľ má právo nepublikovať alebo zrušiť uverejnenie Blogu, ktorý porušuje tieto Pravidlá alebo platné zákony.
  2. Prevádzkovateľ rešpektuje pluralitu názorov a umožní publikovanie aj takých Blogov, s ktorých obsahom nesúhlasí, v prípade ak neporušujú tieto Pravidlá.
  3. Prevádzkovateľ má právo zrušiť registráciu Blogera, ktorý dlhodobo porušuje Pravidlá alebo poškodzuje dobré meno projektu ĽudiaĽuďom.sk a zároveň vymazať jeho Blog so všetkými uverejnenými príspevkami. Bloger berie na vedomie, že nemá nárok na žiadnu náhradu v súvislosti so zrušením jeho registrácie v zmysle tohto bodu Pravidiel.
  4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že uverejnené Blogy nevyužije inak, ako v súlade s týmito Pravidlami.
  5. Bloger nemá nárok na honorár či akúkoľvek odplatu za publikovanie obsahu kdekoľvek na portáli ĽudiaĽuďom.sk, ako aj na Webovom sídle, jeho partnerov, v prezentáciách Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach, v tlačovinách a iných médiách za účelom propagácie portálu ĽudiaĽuďom.sk.
  6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do blog.ludialudom.sk a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny Pravidiel, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Na zmenu Pravidiel je Prevádzkovateľ povinný Blogerov bezodkladne upozorniť na Webovom sídle.
  7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah Blogu, ďalej nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú obsahom Blogu, vrátane priamych, nepriamych  a následných škôd a ušlého zisku, vyplývajúcich alebo súvisiacich s obsahom Blogu.