Buď iný a poď s dvojkou von! Pravidlá instagramovej súťaže.

Pravidlá instagramovej súťaže


1. Základné informácie

Or­ga­ni­zá­tor sú­ťaže: ĽUDIA ĽUĎOM, n. o., so sídlom Borská 6, 841 04  Bratislava

Ná­zov sú­ťaže: „Buď iný a poď s dvojkou von“

Doba trvania súťaže: 1. marec  2019 od 12:00 hod. – 30. apríl 2019 do 12:00 hod.

 

2. Podmienky účasti a pravidlá súťaže

Vy­hlá­se­nie sú­ťaže:  prebehne prostredníctvom príspevku na ins­ta­gra­mo­vej stránke https://www.instagram.com/ludialudom.sk/ a dňa 1. marca 2019 o 12:00 hod.

Sú­ťa­žia­ci: fy­zická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa vo vyššie definovanom termíne zapojí do sú­ťaže na ins­ta­gra­mo­vej stránke https://www.instagram.com/ludialudom.sk/ a splní nasl. podmienky:

– bude sledovateľom instagramovej stránky https://www.instagram.com/ludialudom.sk/

– na svoj instagramový profil umiestni svoju fotografiu s číslom 2 umiestneným kdekoľvek na tele (môže byť nakreslená na tvári, pripnutá na bunde, svetri, ako náušnica v uchu a pod.). Číslo 2 musí byť dobre viditeľné a čitateľné.

– do komentára k fotografii umiestni hashtagy #ludialudom #pods2von

Počet príspevkov zaradených do žrebovania od jedného súťažiaceho: každý sú­ťa­žiaci môže do súťaže  pri­dať maximálne 5 súťažných príspevkov. Do žrebovania budú zaradené všetky (1-5) príspevky súťažiaceho.

Zo sú­ťaže sú vy­lú­čení: za­mest­nanci or­ga­ni­zá­tora a im blízke osoby v zmysle usta­no­ve­nia § 116 zá­kona č. 40/1964 Zb. Ob­čian­sky zá­kon­ník v znení ne­skor­ších pred­pi­sov.

Zo súťaže budú vylúčené príspevky, ktoré:
– ob­sa­hujú vul­ga­rizmy, vyhrážanie, ohováranie alebo iné nevhodné slovné, spoločensky  neprijateľné slová, slovné spojenia a vyjadrenia,

– príspevky s fotografiami, ktoré sú všeobecne spoločensky neprijateľné, alebo vulgárne

– pod­ne­cujú k ne­ná­visti, alebo diskriminácii,

– sú v roz­pore s pravidlami tejto súťaže, alebo so vše­obecne zá­väz­nými práv­nymi pred­pismi plat­nými v Slo­ven­skej re­pub­like,

– or­ga­ni­zá­tor po­súdi ako ne­vhodné na zve­rej­ne­nie.

Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Instagram a nemá s ňou žiaden vzťah.

3. Výherca a sprostredkovanie výhry

Vý­her­ca sú­ťaže: autor príspevku, ktorý bude vyžrebovaný spo­me­dzi všet­kých príspevkov spĺňajúcich podmienky súťaže.  Žrebovanie prebehne  02. mája 2019 za účasti dvoch zamestnancov ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.  Výsledok žrebovania bude oznámený na instagramovej stránke https://www.instagram.com/ludialudom.sk/ najneskôr 02. mája 2019 do 12:00 hod. Vý­herca nie je opráv­nený po­stú­piť cenu inej osobe.

Výhra: osobné stretnutie so Sajfom a Veronikou.

Sprostredkovanie výhry: termín a podmienky stretnutia, ako aj komunikácia so Sajfom, Veronikou a výhercom súťaže bude zabezpečená prostredníctvom zamestnancov ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.

4. Ďalšie pod­mienky sú­ťaže

Výhrou je stretnutie so Sajfom a Veronikou, výherca nie je opráv­nený po­ža­do­vať na­miesto tejto vý­hry aké­koľ­vek iné pl­ne­nie.

O všetkých podmienkach a priebehu súťaže rozhoduje v plnom rozsahu or­ga­ni­zá­tor. Or­ga­ni­zá­tor si vy­hra­dzuje právo bez náh­rady sú­ťaž skrá­tiť, od­lo­žiť, pre­ru­šiť alebo zru­šiť. Prípadnú zmenu vy­hlási or­ga­ni­zá­tor na instagramovej stránke https://www.instagram.com/ludialudom.sk/.

5. Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov

Na spracúvanie osobných (a príp. aj iných) údajov súťažiach organizátorom súťaže ĽUDIA ĽUĎOM, n. o., so sídlom Borská 6, 841 04  Bratislava (ďalej len „organizátor“) sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zdieľaním súťažného príspevku na svojom instagramovom profile pri dodržaní podmienok z bodu 2. týchto pravidiel udeľuje súťažiaci dob­ro­voľne or­ga­ni­zá­to­rovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas so spracovaním osobných údajov a fotografií, ktoré sám súťažiaci poskytne v rámci súťaže “Buď iný a vyjdi s dvojkou von” za účelom zúčastnenia sa súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci súhlas s tým, aby organizátor spracúval jeho osobné údaje v rozsahu názvu instagramového profilu, textu a fotografie súťažného príspevku, a to na účel realizácie a vyhodnotenia súťaže „Buď iný a vyjdi s dvojkou von“, a to do 31. mája 2019. Súťažiaci súhlasí, aby boli jeho osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu publikované organizátorom na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, a to do 31. mája 2019.

Osobné údaje súťažiaceho nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania a nebudú prenášané do tretích krajín. Osobné údaje súťažiaceho nebudú poskytnuté na spracovanie iným prevádzkovateľom. Súťažiaci môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať preukázateľným oznámením tejto skutočnosti organizátorovi.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov má súťažiaci nasledujúce práva:

  1. požadovať prístup k jeho osobným údajom,
  2. na opravu jeho osobných údajov,
  3. na vymazanie jeho osobných údajov,
  4. na obmedzenie spracovania jeho osobných údajov,
  5. namietať proti spracovávania jeho osobných údajov,
  6. na prenosnosť jeho osobných údajov,
  7. na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. Poskytnutie vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a podmienkou pre účasť v Súťaži.

Kontakt pre poskytnutie ďalších informácií o ochrane a spracovaní mojich osobných údajov je info@ludialudom.sk

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu