Môžu ryby lietať? Grantová výzva pre podporu spoločensky prospešného podnikania

square_BANNER_I-590x590

Nadácia PROVIDA v spolupráci s UniCredit Bank a s finančnou podporou UniCredit Foundation otvorili 2. ročník grantovej výzvy pre podporu spoločensky prospešných podnikateľov pod názvom „Môžu ryby lietať?“.

V tomto ročníku bude medzi 4 najlepšie projekty rozdelených 64 000 EUR. Každý zo štyroch výherných projektov získa grant v hodnote 16 000 EUR, ako aj expertné poradenstvo v hodnote 4 000 EUR. Zamestnanci UniCredit Bank na Slovensku v rámci iniciatívy „Vaša voľba, Váš projekt” ocenia najsympatickejší víťazný projekt dodatočnou výhrou 5 000 EUR.

Do tohtoročnej výzvy grantového programu sa do 30. novembra 2015 môžu zapojiť neziskové organizácie, jednotlivci, ale aj podnikatelia, ktorí chcú podnikateľsky vyriešiť konkrétny spoločenský alebo enviromentálny problém.

Viac informácií o podmienkach výzvy nájdete na stránke www.lietajuceryby.org.

 Kto sú Lietajúce ryby?

Lietajúce ryby sú výnimočné osobnosti a organizácie, ktoré dokážu spojiť podnikanie so službou spoločnosti. Ryby spravidla nelietajú. Rovnako tí, ktorí pomáhajú ostatným, spravidla nevytvárajú zisk. Naopak tí, ktorí tvoria zisk, väčšinu z neho spravidla nevracajú späť do spoločnosti. Niektoré ryby ale lietať vedia.

V roku 2014 podporila Nadácia PROVIDA v grantovom programe „Môžu ryby lietať?“ 4 organizácie a ich projekty – Svetielko, ŽiWell, BEEznis a Z dobrých rúk.

Vďaka minuloročnému grantovému programu otvorilo denné centrum Svetielko pre deti s viacnásobným postihnutím novú pobočku v Trenčíne. Môže tak pomáhať aj deťom zo západného Slovenska. Dnes má trenčianske centrum 5 pracovníkov  a 150 klientov. Svetielko tak zdvojnásobilo počet svojich klientov a dosahuje dvojnásobok pôvodných tržieb.

Občianskemu združeniu Kvas a ich centru ŽiWell otvoril grant cestu k zdravej vegetariánskej kuchyni, v ktorej dnes pre svojich verných zákazníkov navarí 120 obedov denne. Aj vďaka grantu sa centru od roku 2014 podarilo zdvojnásobiť svoje tržby.

Združenie chránených dielní Z dobrých rúk zamestnalo vďaka grantovej podpore dve osoby s duševným postihnutím, stalo sa platcami DPH, začalo predávať svoje výrobky v sieti predajní kvetov Rhapis a zdvojnásobilo svoje tržby.

Pre združenie včelárov BEEznis bol okrem finančnej pomoci veľkým prínosom cielený mentoring od expertov z biznis prostredia, vďaka ktorému dokázali vytvoriť ziskový model svojho podnikania.

Lietajúce ryby dokazujú, že pri správnej kombinácii srdca, podnikavosti a trpezlivosti je možné riešiť spoločenské problémy udržateľným spôsobom. Efektívna spolupráca podnikateľov, donorov, bánk a neziskového sektora dokáže znásobiť výsledky,“ povedal Ladislav Kossár, zakladateľ nadácie PROVIDA a social impact investor.

 „Cieľom spoločensky prospešného podnikania je zlepšovať životy tých, ktorí mali v živote menej šťastia, lásky, či zdravia a skvalitňovať prostredie, v ktorom žijeme. Tieto ciele však nemožno realizovať, pokiaľ spoločensky prospešný podnik nie je životaschopný. Tak ako bežný komerčný podnik, tak i spoločensky prospešný podnik musí stáť na „komerčnom“ modeli. Na rozdiel od bežného podniku však tento nie je prostriedkom k maximalizácii zisku ale k dosiahnutiu merateľného spoločenského dopadu. Existencia a udržateľnosť spoločensky prospešného podniku tak rovnako závisí na trhovom úspechu,“ hovorí o spoločensky prospešnom podnikaní Peter Mészáros, odborný garant programu.

Partnerom programu Môžu ryby lietať je UniCredit Bank prostredníctvom svojej nadácie UniCredit Foundation. Pre UniCredit Bank je podpora lokálnej ekonomiky neoddeliteľnou súčasťou misie nášho podnikania. Preto vítame všetky iniciatívy podnikateľov, ktoré okrem dlhodobej udržateľnosti podnikania, podporujú aj aktivity zlepšujúce životné prostredie, spoločnosť a komunity, v ktorých podnikajú vysvetľuje Miroslav Štrokendl, riaditeľ zahraničnej pobočky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia pre Slovensko.

Ako ďalej vysvetľuje prezident UniCredit Foundation, „Táto skúsenosť na Slovensku ponúka veľmi inovatívny prístup k podpore spoločensky prospešných podnikov, pričom zdôrazňuje ich rastúci potenciál. Finančná pomoc na strane jednej a špecializované školenia a poradenstvo na strane druhej umožňujú vytvoriť životaschopné a vplyvné firmy. Čím viac efektívnych zručností a nástrojov majú tieto spoločensko-prospešné podniky, tým viac môžu prispievať k rozvoju miestnych komunít v miestach, kde pôsobia: ich úspech možno zároveň merať prostredníctvom kladných výsledkov jednotlivých projektov, ako aj prostredníctvom pozitívnych dopadov na celý sociálny a hospodársky systém, “ povedal o cieľoch grantovej podpory prezident UniCredit Foundation Maurizio Carrara.

———————–

Úspechy výhercov grantovej výzvy 2014

Svetielko: „Grant nám dal krídla letieť z Prešova do Trenčína a otvoriť tu v júni 2014 druhú pobočku nášho Centra Svetielko. Začínali sme s 2 pracovníkmi. Dnes má centrum 5 pracovníkov a 150 klientov. Zriadili sme 9 rehabilitačných skupín, 2 triedy materskej školy a 1 triedu základnej školy. “ hovorí o spoločnom úspechu svojho tímu Mária Šárossyová, zakladateľka denných centier Svetielko pre deti s viacnásobným postihnutím.

Pred získaním grantu : matka dvoch postihnutých detí, ktorá nemala peniaze na ich drahé liečenie

Dnes : matka a podnikateľka, ktorá poskytovaním cenovo dostupnej dennej starostlivosti pomáha viac ako 300 postihnutým deťom ročne chodiť, hýbať sa a komunikovať.

 

ŽiWell: „Grant z programu Lietajúcich rýb nám otvoril cestu k zdravej vegetariánskej kuchyni, v ktorej dnes pre svojich verných zákazníkov navaríme 120 obedov denne. Aj vďaka nej sa nám od roku 2014 podarilo zdvojnásobiť tržby. Z týchto úspešne spolufinancujeme miestne koncerty, výstavy, vernisáže, jazykové konverzácie, premietania filmov, cestovateľské rozprávania, kurzy, či lokálne trhy,“ hovorí o prínose investičného grantu Aurel Rusnák, jeden zo zakladateľov vegetariánsko – vegánskej reštaurácie s ponukou pre ľudí s bezlepkovou alebo bezlaktózovou diétou v Piešťanoch (centrum ŽiWell).

Pred získaním grantu : kaviareň a komuniktná klubovňa s rizikom ukončenia svojich enviromentálnych a spoločensky prospešných aktivít pre nedostatok zdrojov

Dnes : po zriadení kuchyne má tržby viac ako 100.000 EUR, ktoré umožňujú rozvíjať v Piešťanoch viac ako 100 rôznorodých spoločensky prospešných a vzdelávacích aktivít ročne

 

BEEznis: „Program nám umožnil profesionalizovať našu prácu, pripraviť nás „do života“. Neziskovky často žijú v „grantovej bubline“, v ktorej môžu realizovať aj aktivity, ktoré by sa v podnikateľskom svete neujali, alebo boli by výrazne stratové. My sme sa naučili plánovať si aktivity tak, aby boli naďalej prínosné, robené zo srdca, ale aj ziskové,“ povedal o programe jeden z minuloročných výhercov a zakladateľ projektu BEEznis, David Turčáni.

 Pred získaním grantu : nezisková organizácia žijúca iba z darov s tržbami 50 EUR, 50 zákazníkov

Dnes : podnikavá neziskovka s tržbami 6.000 EUR z predaja produktov (dizajnérske úle a kurzy o včelárstve), 1.800 zákazníkov

 

Z dobrých rúk: „ Aj vďaka grantu „Môžu ryby lietať?“ sme mohli v roku 2014 zamestnať dve osoby s duševným postihnutím, pre ktoré máme stálu prácu a začali sme predávať naše výrobky v sieti luxusných maloobchodných predajní kvetov Rhapis. Tržby z roku 2013 sa nám podarilo v nasledujúcom roku zdvojnásobiť,“ hovorí zakladateľka združenia chránených dielní Z dobrých rúk Martina Jeck.

 Pred získaním grantu : iba koncoročný vianočný predaj darčekových predmetov pre veľké korporácie

Dnes : rozšírenie predajného kanála do retailovej siete v partnerstve s kvetinárstvom, ktorý tvorí už 10 % príjmov / celoročná práca pre dvoch ZŤP zamestnancov

 

 

Nadácia PROVIDA

Nadácia PROVIDA podporuje najmä rozvoj spoločensky prospešného podnikania (social entrepreneurship) a udržateľné projekty na zlepšenie kvality života marginalizovaných detí a mládeže. Spájaním princípov filantropie a investovania (social impact investing) sa snaží maximalizovať spoločenský prospech a zároveň udržateľnosť podporených projektov. Nadáciu založili v roku 2010 súrodenci Ladislav Kossár a Lucia Kossárová po niekoľkých rokoch skúseností s prácou dobrovoľníkov s deťmi v detských domovoch (www.provida.sk).

 

Nadácia UniCredit Foundation

UniCredit Foundation je firemná nadácia, založená v roku 2003 s cieľom prispievať na rozvoj solidarity a filantropie v komunitách a geografických oblastiach, v ktorých je prítomná skupina UniCredit (17 štátov medzi Európou a strednou Áziou). Prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov a manažérskych zručností nadácia UniCredit Foundation podporuje projekty so širokým spoločenským dopadom ako aj aktivity, realizované miestnymi neziskovými organizáciami. Implementácia projektov umožňuje zamestnancom prispieť v rámci kultúrnej inklúzie banky. Za posledných 10 rokov nadácia implementovala viac ako 400 projektov a iniciatív v celkovej sume viac ako 100 mil. Eur. lokálne investovaných. (www.unicreditfoundation.org).

UniCredit Bank

Na slovenskom bankovom trhu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s., kľúčovým hráčom a univerzálnou bankou s komplexnými službami pre všetky segmenty. Jej klientmi nie sú len fyzické osoby, živnostníci, stredne veľké firmy, ale aj globálne medzinárodné, nadnárodné a zahraničné firmy, developerské spoločnosti, firmy z oblasti agrobiznisu, ale aj firmy z finančného sektora. UniCredit Bank je členom medzinárodnej skupiny UniCredit, vedúcej európskej bankovej skupiny so silnými koreňmi v 17 krajinách a s medzinárodnou sieťou v 50 krajinách celého sveta, kde má takmer 8 170 pobočiek a zamestnáva viac ako  146 600 ľudí (k 30.6.2015). V samotnom regióne strednej a východnej Európy UniCredit spravuje najväčšiu medzinárodnú bankovú sieť s takmer 3 600 pobočkami (vrátane Poľska). Skupina pôsobí v  Bosne a Hercegovine,

Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku,  Rumunsku, Rusku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku, Taliansku, Turecku a na Ukrajine (k 30.6.2015).

poster_final

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu

Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu