Verejná zbierka pre projekt Rádio Slovensko Slovensku

Vyúčtovanie verejnej zbierky

Verejná zbierka bola zapísaná do registra verejných zbierok pod registrovým číslom 000-2022-024062 rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, dňa 1. júla 2022. V súlade s § 4 ods. 1 písm. b) zákona č.162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov predkladáme predbežnú správu realizovanej verejnej zbierky.

Usporiadateľ zbierky

Usporiadateľom zbierky bol ĽUDIA ĽUĎOM, n.o. , Borská 2999/6, 841 04 Bratislava,

IČO: 42 166 683, registračné číslo: OVVS-23907/287/2009-NO.

Miesto konania verejnej zbierky

Zbierka bola realizovaná na celom území Slovenskej republiky
Čas konania verejnej zbierky

Zbierka sa konala od 01. júla 2022 do 30. júna 2023
Účel, na ktorý sa zbierka konala

Zbierka sa konala za účelom združenia finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany zdravia.

 

Spôsob konania zbierky

Spôsobom konania verejnej zbierky bolo zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877.

 

Osoba zodpovedné za konanie verejnej zbierky

Mgr. Romana Winkler (za slobodna Strapáková), Dona Sandtnera 17A, 902 01 Pezinok; číslo OP NF 179870

 

Číslo účtu verejnej zbierky

SK58 1100 0000 0029 4412 7358

 

Prehľad hrubého výnosu verejnej zbierky

Hrubý (celkový) výnos verejnej zbierky: 14 196,48 €

Výdavky spojené s vykonaním verejnej zbierky: 0,00 €

Čistý výnos verejnej zbierky: 14 196,48 €

 

Cieľ verejnej zbierky

Cieľom verejnej zbierky bolo získať finančné prostriedky na podporu konkrétnych 19 výziev z darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk, ktoré boli komunikované vo vysielaní Rádia Slovensko v rámci projektu Rádio Slovensko Slovensku.

Priebeh verejnej zbierky

Od 1. do 26. augusta prebiehal druhý ročník športovo-charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Počas týchto týždňov redaktorka Marianna Kovácsová prešla na bicykli naprieč celým Slovenskom a vo vysielaní predstavila príbehy 20-tich ľudí, ktorí zverejnili svoje výzvy na darcovskom portáli ĽudiaĽuďom.sk. Darcovia mohli príbehy podporiť prostredníctvom darcovskej SMS alebo zaslaním priameho príspevku na ich výzvu. Prostredníctvom DMS darcovia prispeli sumou 14 196,48 € a celkovo sa prostredníctvom projektu podarilo vyzbierať vyše 48 000 €.

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu