Verejná zbierka pre zber financií do pokladničky a predajom predmetov v roku 2022

Vyúčtovanie verejnej zbierky

Verejná zbierka bola zapísaná do registra verejných zbierok pod registrovým číslom 000-2022-034604 rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, dňa 25. augusta 2022. V súlade s § 4 ods. 1 písm. b) zákona č.162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov predkladáme predbežnú správu realizovanej verejnej zbierky.


Usporiadateľ zbierky

Usporiadateľom zbierky bol ĽUDIA ĽUĎOM, n.o. , Borská 2999/6, 841 04 Bratislava,

IČO: 42 166 683, registračné číslo: OVVS-23907/287/2009-NO.


Miesto konania verejnej zbierky

Zbierka bola realizovaná na celom území Slovenskej republiky

 

Čas konania verejnej zbierky

  1. zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek od 10. decembra 2022 do 23. decembra 2022
  2. predajom predmetov od 25.augusta 2022 do 19. augusta 2023

 

Účel, na ktorý sa zbierka konala

Zbierka sa konala za účelom združenia finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany zdravia.

 

Spôsob konania zbierky

Spôsobom konania verejnej zbierky bolo zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek a predajom predmetov na rôznych podujatiach.

 

Osoba zodpovedné za konanie verejnej zbierky

PhDr. Roland Kyška, PhD, Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava; číslo OP JA241804

Číslo účtu verejnej zbierky

SK98 1100 0000 0029 4613 2986

Prehľad hrubého výnosu verejnej zbierky

Hrubý (celkový) výnos verejnej zbierky: 3226,60 €

Výdavky spojené s vykonaním verejnej zbierky: 0,00 €

Čistý výnos verejnej zbierky: 3 226,60 €

 

Cieľ verejnej zbierky

Cieľom verejnej zbierky bolo získať finančné prostriedky na podporu príjemcov pomoci z Vianočnej kampane darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk. Tiež na podporu a rozvoj organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n.o..

Priebeh verejnej zbierky

Verejná zbierka bola založená za účelom zbierania finančných prostriedkov na podujatiach, ktorých sa organizácia ĽUDIA ĽUĎOM, n.o. zúčastnila v roku 2022.

  1. Prostredníctvom predaja predmetov sa vyzbieralo 617 €
  2. Prostredníctvom prenosných pokladničiek sa vyzbieralo 2 609,60 €
Image 51

Terapie pre Filipka

Detský autizmus nám kompletne zmenil život. Ten Filipkov sa však vďaka terapiám začína meniť k lepšiemu....

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu

Image 68

Spoločnými silami dokážeme veľké veci

Ahojte, voláme sa Sárka a Ondrejko, sme 5,5 ročné usmievavé dvojičky a obaja by sme chceli byť, ako zdravé deti. Žiaľ ručičky a nožičky nás nechcú počúvať....

Podporiť výzvu