Bezdomovectvo

V súčasnosti sa veľa diskutuje o tom, ako predchádzať bezdomovectvu a ako natrvalo vyriešiť tento problém. Odstrániť úplne bezdomovectvo nie je možné, ale je snaha eliminovať ho, respektíve znížiť na minimum. Vzniká obrovské množstvo rôznych projektov a plánov, ako v tomto smere postupovať. Zdanlivo sa jedná o problém jednotlivcov, v skutočnosti je to však problém celej spoločnosti, keďže zasahuje komunity ľudí na rôznych úrovniach, rodiny a aj okolitú spoločnosť. Pokiaľ ľudia bez domova nie sú schopní a ochotní začať u seba, strácajú nádej na lepší, kvalitnejší život a ťažko im potom môže niekto pomôcť. Zo stavu bezdomovstva sa dostanú predovšetkým tí ľudia, ktorí hneď na začiatku prejavia vôľu zmeniť sa. Práca s ľuďmi bez domova si v prvom rade vyžaduje ochotu a snahu s nimi pracovať. Mnohokrát sa snažíme riešiť jednotlivé problémy, táto problematika si však vyžaduje komplexné riešenie a služby.Krátkodobo sa snažíme pomôcť ľuďom bez domova zdravotnou starostlivosťou, poskytovaním ubytovania v nocľahárňach, poskytovaním šatstva a denného teplého jedla denne. Ľudia bez domova majú aj iné problémy, ktoré spoločnosť nevidí. Ak si osoba bez prístrešia nájde prácu, dostane sa tak zložitým úlohám, ktoré nedokáže sama vyriešiť, rezignuje a opäť sa vráti na ulicu. Z pohľadu komplexnej sociálnej pomoci je preto dôležité vytvoriť systém komplexných služieb v podobe otvoreného a priateľského prostredia a podpory zo strany majoritnej spoločnosti. Najväčšou pomocou a podporou by mala byť rodina ako primárna zložka pomoci. Ak ľuďom bez domova nepomáha rodina, veľmi ťažko sa dočká pomoci od iných. Čaká sa už len na to posledné, na náš postoj a voľbu nášho srdca. Aj keď im rodinu a priateľov nahradiť nevieme, môžeme ich aspoň svojim prístupom presvedčiť, že majú nárok žiť taký istý život ako ktokoľvek z nás. Pokiaľ im chceme vrúcne pomôcť, založme svoju prácu na vzťahu k nim ako k rovnocenným ľuďom.

Dôležité a nevyhnutné je sústrediť sa na komplexné podchytenie bezdomovstva z viacerých kľúčových faktorov, ktoré sú rozhodujúce k opätovnému začleneniu do spoločnosti. Pochopením faktorov, ktoré podporujú sociálnu inklúziu môžeme dosiahnuť zlepšenie kvality poskytovania komplexných služieb pomoci ľuďom bez domova.

Nezamestnanosť – faktor, ktorý patrí k najviac stresujúcim a ovplyvňujúcim život ľudí bez domova. Pri dlhodobej nezamestnanosti nastane devastácia ľudského kapitálu, strata pracovných a hygienických návykov a preto je nevyhnutné včas situáciu riešiť v podobe komplexného resocializačného programu so zámerom uplatniť sa a udržať na trhu práce. Pre poskytovateľa sociálnej služby by malo byť sprostredkovanie zamestnania.

Vzdelanie – väčšina ľudí bez domova nespĺňa požiadavky zamestnávateľa na kandidáta. Pri hľadaní pracovného miesta sa stretávajú s diskrimináciou. Veľmi dôležitá je aj motivácia k vzdelaniu na riešenie ich situácie.

Dostupná sociálna sieť – v mieste trvalého bydliska, prostredníctvom ktorej sa sociálna starostlivosť realizuje. Nedostupná sociálna sieť či nedostatočná dopravná infraštruktúra sťažuje nárok ľudí bez domova na dávky v hmotnej núdzi. O sociálne dávky treba totiž požiadať príslušný ÚPSVaR v mieste trvalého bydliska. Pre mnohých ľudí bez domova, ktorí sa nachádzajú v malých obciach je tak skoro nemožné pre nedostatok financií vybaviť si trvalý pobyt a následne aj občiansky preukaz. Prístupnosť k sociálnej siete a nízky príjem figurujú ako faktory, ktoré ovplyvňujú úspešné začlenenie do spoločnosti a bránia ľuďom bez domova lepšie využívať sociálne služby.

Nízky príjem – nízkym príjmom sa ľudia bez domova dostávajú do bludného kruhu nedoplatkov, nedokážu dostatočne uživiť rodinu, narušia sa rodinné vzťahy a napokon to vyústi do stavu bezdomovstva. Najčastejšou príčinnou straty domova je rozpad rodiny.

Strata dôvery – po odstránení negatívneho a neosobného prístupu k ľuďom bez domova dochádza k opätovnému záujmu o sociálnu pomoc. Na základe negatívnych skúseností stratia ľudia bez domova záujem o poskytovanie sociálnej pomoci.

Dostatočné a komplexné informácie sú prvým krokom k riešeniu nepriaznivých životných situácií u ľudí bez domova. Včasnou a úplnejšou informáciou majú ľudia bez domova väčšiu šancu zaradiť sa do spoločnosti. Samozrejme musí byť zvolený aj vhodný spôsob a dostatočné zverejnenie informácií.

Mať vlastné bývanie je základným predpokladom toho, aby sa človek bez domova mohol opätovne uchytiť v spoločnosti a na trhu práce. Ľudia bez domova očakávajú pomoc predovšetkým v oblastiach práce a bývania. S pribúdajúcou dĺžkou stavu bezdomovstva záujem o prácu síce pretrváva, ale do popredia sa dostáva bývanie. Tí, ktorí sú dlhšie na ulici prikladajú väčšiu dôležitosť k stabilnému bývaniu.

Úspešná komplexná pomoc ľuďom bez domova predstavuje značný komplikovaný a náročný proces v praktickej ako aj v teoretickej rovine. Komplexná pomoc ľuďom bez domova je organizovaný systém pomoci zložený z navzájom poprepájaných špecifických činností, krokov, pričom ak jedna zo zložiek pomoci je neúčinná, sociálna pomoc je nedostatočná. Kľúčovou cestou k opätovnému začleneniu je vytvorenie systému účinnej a koordinovanej spolupráce verejných a mimovládnych poskytovateľov sociálnych služieb v procese komplexnej pomoci ľuďom bez domova. Dnes očakávame od osôb bez prístrešia aj vlastnú participáciu na riešení svojho problému, pričom poskytovanie komplexnej pomoci prostredníctvom verejných a mimovládnych organizácií zohráva najdôležitejšiu úlohu a je základom účinného podchytenia dlhotrvajúceho stavu bezdomovstva. Včasné poskytovanie komplexnej pomoci na jednom mieste je pre ľudí bez domova tým najjednoduchším a najefektívnejším spôsobom riešenia ich situácie.


Mária Hullová podporuje výzvy

Image 22

Pomoc rodine a zťp dievčatku

Sme 9 členná rodina,ktorá sa prebíja životom po podnájmoch.Na vlastné bývanie prostriedky nemáme,nakolko je aj muž zťp občan s nízkym príjmom

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre ZTP syna

Pekný deň želám všetkým dobrým ľuďom. S veľkou hanbou a pokorou by som touto cestou požiadala o pomoc finančnú alebo potravinovú, či akúkoľvek inú pomoc. Budeme Vám so synom veľmi vďačný.

Podporiť výzvu

Image 100

Krajšie detstvo pre môjho Jurka

Moja neľahká situácia ma donútila sa obrátiť s prosbou na dobrých ľudí.

Podporiť výzvu

Image 31

Prosím o pomoc pre rodinu

Prosím o pomoc pre rodinu na nákup základných potravín

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu