POSOLSTVO Z KRAJINY DETÍ – Detský čin roka 2018

DCR_baner_300x300-Ludia ludom

Projekt Detský čin roka je silná apelatívna výzva detí  k svetu. Sú to hrdinské činy záchranárov života, každodenné a často i veľmi náročné starostlivosti o rodičov či súrodencov, nezištná pomoc postihnutému priateľovi ale i malé drobné každodenné skutky. Sú to skutočné príbehy o odvahe, empatii, porozumení, spolupatričnosti a prirodzenej potrebe pomáhať. Detský čin roka je tak ojedinelý školský projekt zameraný́ predovšetkým na netradičnú formu vzdelávania v oblasti etickej výchovy. Detské príbehy sú zároveň výnimočnou výpoveďou o svete detí i spoločnosti.

V prvej etape projektu občianske združenie Detský čin roka motivovalo deti k robeniu dobrých skutkov a vyzvalo deti i verejnosť k zaslaniu príbehov o dobrých skutkoch detí. Písali deti, učitelia, rodičia i neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. Dobré skutky urobili deti z 90 slovenských škôl.
Počas leta výberová komisia vybrala 35 nominovaných skutkov v nasledovných siedmych kategóriách: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc iným ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin.

Čítanie príbehov na školách

V týchto dňoch začína druhá etapa projektu. Organizátori projektu zaslali začiatkom októbra pedagogický materiál s vybranými skutkami do 2200 základných škôl a školských úradov. Učitelia s deťmi čítajú príbehy na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka, náboženskej výchovy či v školskom klube. Spoločne sa rozprávajú s deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré detské skutky prinášajú. Zároveň deti v triedach hlasujú za príbehy, ktoré ich najviac oslovili. Organizátori projektu sa rozhodli overiť dopad projektu a prácu deti s reálnymi príbehmi o dobrých skutkoch aj exaktne. V priebehu uplynulých 12 mesiacov zrealizovali v spolupráci s Inštitútom pre aktívne občianstvo dotazníkový výskum, do ktorého sa anonymne zapojilo až 2055 detí z 29 základných škôl zo všetkých regiónov Slovenska.

Na základe týchto exaktných výsledkov možno jednoznačne identifikovať priamy pozitívny dopad intervencie, tzn. účasti školy v projekte Detský čin roka, na jej žiakov a žiačky oboch stupňov ZŠ, a to ako v rovine kvantitatívnej (napr. rozsah empatie, porozumenia, všímania si dobrých skutkov a ochoty pomôcť), tak aj kvalitatívnej (napr. hĺbka vlastného zdôvodnenia pomoci druhým či prejavenie komplexnejšieho porozumenia podpore z tretej strany). Vystavenie príbehom dobrej praxe a ďalšia hĺbková práca s nimi (napr. rozhovor, analýza, rolová hra a pod.), ktorú na pravidelnej báze realizujú učitelia a učiteľky na 1. aj 2. stupni ZŠ, podporuje komplexnejšie vnímanie otázok ľudskej spolupatričnosti, a preto má obrovský potenciá v konečnom dôsledku, prispieť k tomu, aby dobro okolo nás rástlo s každou vyrastajúcou generáciou detí a mladých ľudí, resp. budúcich dospelých.“ Výber zo záverečnej správy výskumného projektu realizovaného Inštitútom pre aktívne občianstvo.

DCR_baner_300x300-Ludia ludom

Detská porota

Každé dieťa má právo vybrať a oceniť jeden z príbehov v každej kategórii, čo je podľa pedagógov mimoriadne zaujímavá skúsenosť pre deti. Uvedomujú si rozdiely vo výbere príbehov, učia sa chápať rozdielnosť vo vnímaní, snažia sa navzájom o príbehoch hovoriť. Rovnako právo individuálneho hlasu dáva každému dieťaťu možnosť si uvedomiť vlastnú individuálnu hodnotu a akceptáciu zo strany ako kolektívu, tak i celej spoločnosti.

Školy môžu zasielať svoje hlasy poštou alebo elektronicky na www.detskycin.sk do 30. novembra 2018.

Online Anketa pre verejnosť v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk

Anketa pre verejnosť je pripravená predovšetkým pre dospelých, ktorí touto formou môžu prispieť na projekt, podporiť dobro a hlavne sa inšpirovať dobrými skutkami detí. Je to tiež cesta ako scitlivieť verejnosť k témam, ktoré projekt prináša a zároveň je to prejavenie rešpektu a akceptácie detí zo strany verejnosti .

Jeden skutok za všetky kategórie, ktorý získa najväčšiu podporu verejnosti, získa ocenenie Cena ĽudiaĽuďom.sk.

S pravidlami ankety hlasovania sa môžete oboznámiť prostredníctvom webstránky

http://detskycin.ludialudom.sk

Projekt Detský čin roka prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Výberová komisia

  • Mária Tekelová, zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • PhDr. Erich Mistrík, CSc., Ústav humanitných štúdií
  • Halka Marčeková, dramaturg programov pre deti
  • Patrícia Jariabková, moderátorka
  • Ľubica Zelizňáková, psychológ – LVS Bratislava
  • Arnold Kiss, konzultant v Maxman Consultants a ambasádor Teach for Slovakia
  • Saša Broadhurst-Petrovická, koordinátorka projektu

 

Partneri projektu Detský čin roka 2018

Generálny partner: Nadácia ORANGE

Mediálny partner: Rádio Expres

Partneri:

Alejtech

Dixit

Liga za duševné zdravie

ĽudiaĽuďom.sk

Národné osvetové centrum

NAY Elektrodom

Slovenská pošta


Detský čin roka podporuje výzvy

Image 1

Občianske združenie Detský čin roka

Cielom združenia je iniciovať, obhajovať a motivovať spoločnosť a hlavne deti ku konaniu dobra, k pochopeniu, prijatiu a vedomému šíreniu pozitívnych a humánnych hodnôt, ako je ochrana ľudského života, rešpekt k ľuďom, pomoc v núdzi, integrácia zdravých a postihnutých, spolupatričnosť, ochrana prírody a podobne.

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu