Pravidlá grantového programu Násobíme pomoc

Cieľom grantového programu Násobíme pomoc je poskytnúť finančné prostriedky vybraným pacientom rehabilitačného Centra Svetielko zriaďovateľom ktorého je Viera – Láska – Nádej, o..z. a zároveň angažovať darcovskú verejnosť v podpore týchto pacientov tak, aby aj po skončení grantového programu sa vytvorili vzťahy medzi darcami a príjemcami a tie im umožnili aj ďalšie získavanie zdrojov na liečbu, rehabilitáciu či riešenie iných zdravotných a sociálnych problémov.

 

 1. Základné pojmy
 2. Organizátorom grantového programu je Pomáhame, o.z., so sídlom A. Hlinku 1460/27, 082 21 Veľký Šariš,  IČO 51249821, registrovaná v registri OZ, vedenom MV SR, pod číslom VVS/1-900/90-52581 dňa 6.12.2017
 3. Spoluorganizátorom grantového programu je ĽUDIA ĽUĎOM, n.o., so sídlom Borská 6, Bratislava, IČO: 42166683, Registrovaný v Registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedenom Obvodným úradom Bratislava pod reg. číslom: OVVS-23907/287/2009-NO, ktorá je prevádzkovateľom darcovského portálusk, na ktorom bude grantový program prebiehať.
 4. Konečným príjemcom pomoci v mene pacienta je Pomáhame, o.z., ktoré získané finančné prostriedky uhradí na účet Centra Svetielko, na meno konkrétneho pacienta, ako úhradu za služby, ktoré bude pacient v Centre Svetielko čerpať. 

Pacient bude následne bezplatne využívať  služby v  Centre Svetielko do výšky získaných finančných prostriedkov v rámci programu Násobíme pomoc. 

 

 1. Princípy a pravidlá grantového programu
 2. Organizátor grantového programu pre jeho účely uvoľňuje sumu 50 000 eur, ktorá bude rozdelené v zmysle Pravidiel grantového programu medzi 50  konečných príjemcov pomoci.
 3. Konečný príjemca pomoci dáva písomný súhlas Organizátorovi, aby
 4. v jeho mene uverejnil na darcovskom portáli LudiaLudom.sk tzv. výzvu na podporu konečného príjemcu pomoci a zároveň
 5. aby pri tvorbe tejto výzvy použil osobné údaje jeho alebo jeho (jemu zvereného) dieťaťa s cieľom oslovenia čo najširšieho okruhu darcov.
 6. Konečný príjemca pomoci sa zaväzuje spolupracovať pri tvorbe tejto výzvy, poskytnúť Organizátorovi požadované údaje, vrátane fotodokumentácie, rovnako ako v prípade potreby byť nápomocný pri aktualizácii uverejnenej výzvy.
 7. V prípade ak konečný príjemca pomoci neposkytne súčinnosť v zmysle bodu 6. týchto pravidiel, Organizátor ho môže vyradiť z grantového programu aj napriek predchádzajúcej komunikácii.
 8. Konečný príjemca pomoci dáva písomný súhlas Organizátorovi a Spoluorganizátorovi
 9. na použitie údajov zverejnených vo výzve, vrátane osobných údajov, na propagáciu tejto výzvy s cieľom získať čo najviac finančných darov na túto výzvu a to na sociálnych sieťach, aj prostredníctvom ďalších nástrojov online marketingu (napr. newsletter, špeciálna webstránka ku grantovému programu a pod.);
 10. na použitie údajov zverejnených vo výzve, vrátane osobných údajov, na propagáciu samotného grantového programu s cieľom upútania odbornej a darcovskej verejnosti, ako i médií.
 11. Organizátor je pri uverejnení výzvy a pri manažovaní grantového programu viazaný Podmienkami používania darcovského portálu LudiaLudom.sk uverejneného na jeho webovom sídle.
 12. Konečný príjemca pomoci berie na vedomie a rešpektuje, že akékoľvek zmeny v uverejnenej výzve môže uskutočniť len Organizátor a že podliehajú schváleniu Spoluorganizátorom, t.j. prevádzkovateľom Darcovského portálu LudiaLudom.sk v zmysle jeho bežných pravidiel.
 13. Cieľom grantového programu je vyzbierať čo najviac darov pod konkrétne výzvy konečných príjemcov pomoci na Darcovskom portáli LudiaLudom.sk, pričom tieto prostriedky budú výlučne a v plnej výške použité na rehabilitáciu príjemcu, resp. jeho dieťaťa v Centre Svetielko.
 14. Organizátor sa zaväzuje dary získané v čase trvania grantového programu znásobiť a to až do výšky 1000 euro na každú jednotlivú výzvu jednotlivých príjemcov pomoci.
 15. Znásobenie darov znamená, že Organizátor zašle pod výzvu na Darcovskom portáli LudiaLudom.sk sumu v rovnakej výške, akú prostredníctvom portálu darovali darcovia počas trvanie grantového programu a to v maximálnej výške 1000 euro pod každú jednotlivú výzvu.
 16. Darom sa rozumie akýkoľvek finančný príspevok riadne poskytnutý prostredníctvom infraštruktúry darcovského portálu LudiaLudom.sk a pripísaný pod výzvu zverejnenú na tomto portáli ako to ako od fyzickej, tak právnickej osoby, a to i opakovane.

 

 • Priebeh grantového programu
 1. Začiatok grantového programu je novembra 2023, pričom do násobenia sa ráta akýkoľvek dar zaslaný prostredníctvom Darcovského portálu LudiaLudom.sk od prvej minúty tohto dňa.
 2. Ukončenie grantového programu je januára 2024, pričom do násobenia sa ráta akýkoľvek dar zaslaný prostredníctvom Darcovského portálu LudiaLudom.sk do polnoci tohto dňa.
 3. Uzavretie grantového programu je januára 2024, a to z dôvodu nediskriminácie tých konečných príjemcov pomoci, ktorým by prípadné dary poskytnuté prostredníctvom elektronického bankovníctva v čase trvania grantového programu boli z technických problémov pripísané pod výzvu oneskorene.
 4. Organizátor spoluorganizátor grantového programu bezprostredne po uzavretí grantového programu oznámia a zverejnia jeho výsledky a to
 5. na svojom webovom sídle, resp. profile na sociálnej sieti; a zároveň
 6. emailovou správou konečným príjemcom pomoc.
 7. Prostriedky individuálnych darcov a zároveň násobenie daru zo strany Organizátora budú priebežne transparentne uverejňované pod každou jednotlivou výzvou príjemcu pomoci.
 8. Tieto prostriedky budú Spoluorganizátorom zaslané v zmysle pravidiel Darcovského portálu LudiaLudom.sk na účet Organizátora a následne na účet Rehabilitačného zariadenia Centrum Svetielko  a to bezodkladne dohodne s konečným príjemcom pomoci čerpanie v podobe rehabilitácia a iných služieb v tomto centre.
 9. Spoluorganizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za ďalšie využitie darov a čerpanie pomoci v Rehabilitačnom Centre Svetielko.
 10. Všetky výzvy uverejnené v rámci tohto grantového programu budú uzavreté po pripísaní príspevku Organizátora v zmysle týchto pravidiel. Dary, ktoré budú výzve darované v období medzi ukončením grantového programu a uzavretím výzvy budú rovnako poskytnuté Organizátorovi a konečný príjemca pomoci si bude môcť aj túto sumu uplatniť pri rehabilitácii v Centre Svetielko.
 11. Ak konečný príjemca pomoci bude chcieť po ukončení grantového programu pokračovať v získavaní príspevkov prostredníctvom Darcovského portálu LudiaLudom.sk, môže tak urobiť vytvorením si profilu príjemcu a zaregistrovaním vlastnej výzvy, pričom Organizátor a Spoluorganizátor deklarujú ochotu mu v tomto pomôcť.
Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu

Image 14

Vrúcna prosba k dobrým ľuďom

Vrúcne prosíme dobrých ľudí o finančnú pomoc pre päť člennu rodinu.Verime že stále dobrý ľudia s veľkým srdcom existujú. Veríme že našu výzvu podporíte s každým eurom....

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu