Právna (ne)istota

S partiou fajn ľudí sme vytvorili projekt čo Robím, ktorý pomáha mladým ľuďom rozhodnúť sa pri výbere povolania a s tým spojeného štúdia. Dokonca sme získali cenu v súťaži ReŠtart Slovensko 2013.

Uvedomili sme si, že prišiel čas, aby sme naše aktivity robili pod hlavičkou dákeho subjektu. Vybrali sme si občianske združenie a podľa zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov sme ho chceli registrovať pod názvom proConnect (Profession Connect, Spojenie s profesiou). Urobili sme tak 20.decembra 2013. Mali sme z toho veľkú radosť.

Medzi sviatkami sme dostali z Ministerstva vnútra SR (MV SR) upozornenie, že máme upraviť stanovy v súlade s vyššie spomínaným zákonom a tiež so zákonom č. 270/1995 Z.z o štátnom jazyku Slovenskej republiky. Všetky sporné body sme si s MV vykomunikovali až na jeden súvisiaci práve so zákonom o štátnom jazyku.

Podľa výkladu MV, odvolávajúc sa na ustanovenie § 8 ods. 3 zákona č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky je nutné, aby názov nášho združenia bol v slovenskom jazyku.  Hneď nám na um zišli zduženia WellGiving či Back_Space alebo v septembri 2013 založené Why Not? Začali sme pátrať.

Po preštudovaní si zákona sporného paragrafu zákona o štátnom jazyku SR sme aj spolu s právnikmi dospeli názoru, že odvolanie MV SR nemá oporu v tomto zákone.  Obrátili sme sa na Igora Polakoviča z Centra pre filantropiu, ktorý nám potvrdil, že s niečím takým sa ešte nestretol. Tiež bol prekvapený, lebo bežne vznikajú občianske združenia s názvami v angličtine, maďarčine, latinčine.

Kontaktovali sme právničku pani Danu Marekovú, ktorá spolupracuje s občianskym združením Via Iuris (názov v latinčine), aby sme získali ďalšie stanovisko. Tá nás hneď odkázala na články 1 a 2  našej Ústavy. Článok 1 hovorí, že Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Článok 2 hovorí, že štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon a každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

„Právny štát oi. znamená, že občania majú právo očakávať právnu istotu – teda konzistentné rozhodovanie štátnych orgánov. Zjednodušene “v rovnakej veci, rovnako”. Ak teda registrácia občianskeho združenia s cudzo-jazyčným názvom v iných prípadoch za rovnakých pravidiel (teda zákon sa odvtedy nezmenil) nepredstavovala žiadnu prekážku, tak je v rozpore s uvedeným princípom právnej istoty, ak zrazu MV odmietne registráciu výlučne z tohto dôvodu.“[1]

Ani tu naše pátranie nekončí. Našli sme aj rôzne nálezy Ústavného súdu SR na právne istoty. Z dôvodu šetrenia miesta uvádzam len číslo a link: Nález Ústavného súdu SR PL. ÚS 15/98.

Po našich nálezoch a pátraniach sme opäť volali na MV. Všetko sme im povedali. Ich odpoveď? Názov v angličtine vám neprejde. Momentálne je to u nás takto nastavené, z dôvodu požiadavky Ministerstva kultúry SR (MK). Uplatňujeme to od septembra 2013. Takže občianske združenie Why Not? (anglický názov) bolo asi posledné registrované s cudzo-jazyčným názvom.

Nevzdali sme. Obrátili sme na MK SR. Vyjadrenie nám poslala pani riaditeľka odboru štátneho jazyka, sekcia umenia a štátneho jazyka pani PaedDr. Elena Kačalová.

Zákon NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, na ktorý sa pýtate, neupravuje postup ani podmienky registrácie občianskych združení a priamo neurčuje podobu názvu občianskych združení alebo obchodných spoločností. V  § 8 ods. 3 zákona o štátnom jazyku sa uvádza, že používanie štátneho jazyka je povinné v stanovách  združení, spolkov, politických strán, politických hnutí a obchodných spoločností. Názov združenia, resp. inej spoločnosti, sa ako súčasť stanov spravidla uvádza v slovenskej jazykovej verzii, prípadne dvojjazyčne. Do slovenského jazyka sa neprekladajú vlastné mená, všeobecne zaužívané výrazy v cudzom jazyku, bežne zrozumiteľné slová cudzieho pôvodu, vymyslené (fantazijné) výrazy a iné názvy a cudzie slová, ktorých preklad nie je možný ani účelný. Dôvody, pre ktoré by bolo možné zamietnuť registráciu združenia, sú taxatívne uvedené výlučne v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, t. j. nie v zákone o štátnom jazyku. O zaregistrovaní názvu združenia rozhoduje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako registrujúci orgán na základe zákona č. 83/1990 Z. z.[2]

Máme za to, že stanovy nášho občianskeho združenia proConnect sú vypracované v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a iných platných právnych predpisov Slovenskej republiky a preto máme právo, aby toto občianske združenie bolo registrované v zmysle zákona. Preto sme 20. januára 2014 na MV SR podali naše písomné stanovisko. Momentálne sme vo vyčkávacom stave. Ohrozujeme tým spolupráce s inými subjektmi, dôležitými pre náš ďalší rast, ktoré vyžadujú všetko zmluvne. Verím, že kompetentní a nemyslím tým referentov, ktorí za nič nemôžu, si uvedomia diskriminačný, nezákonný a šikanózny prístup. Prosím, držte nám palce, aby sme nemuseli ísť až k Najvyššiemu súdu SR, ktorý ako jediný je kompetentný vykladať zákony.

 

Úprimná vďaka.

P.S. zdieľajte

Zuzana Suchová, manažérka projektu čo Robím

 


[1] Marková, D.: Názov občianskeho združenia. 2014. Osobná komunikácia. 2014-01-19. E-mail: zuzana@corobim.sk

[2] Kačalová, E.: Odpoveď. 2014. Osobná komunikácia. 2014-01-17. E-mail: zuzana@corobim.sk


Zuzana Suchova podporuje výzvy

Image 63

Reštart budúcnosti mladých ľudí

KAŽDÝ Z NÁS STÁL PRED OTÁZKAMI, AKÝM SMEROM ÍSŤ, ČO ROBIŤ. PREDSTAVTE SI, ŽE BY STE V OBDOBÍ ROZHODOVANIA MALI K DISPOZÍCII ONLINE VIDEOKNIŽNICU POVOLANÍ DOSTUPNÚ NA PÁR KLIKNUTÍ. REÁLNI ĽUDIA, REÁLNY ČAS, REÁLNE INFORMÁCIE O POVOLANÍ. AKÉ BY TO BOLO? JEDNODUCHŠIE, VŠAK? POMôžte mladým ľudom reštartovať ich budúcnosť darovaním a hlasovaním za náš projekt. Srdečná vďaka.

Podporiť výzvu

Image 68

Spoločnými silami dokážeme veľké veci

Ahojte, voláme sa Sárka a Ondrejko, sme 5,5 ročné usmievavé dvojičky a obaja by sme chceli byť, ako zdravé deti. Žiaľ ručičky a nožičky nás nechcú počúvať....

Podporiť výzvu

Image 20

Pomoc pre Tomáška a jeho rodinu

Pomôžte nám prosím, aby sme zvládli náročnú situáciu pri Tomáškovom zdravotnom stave....

Podporiť výzvu

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu