Záverečná správa verejnej zbierky

Verejná zbierka s názvom Predaj knihy Ľudia ľuďom bola zapísaná do registra verejných zbierok pod registrovým číslom 101-2016-087136 rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy, dňa 6. októbra 2016. V súlade s § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v spojení s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov predkladáme záverečnú správu realizovanej verejnej zbierky.

Usporiadateľ zbierky

Usporiadateľom zbierky bol ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. , Borská 6, 841 04 Bratislava,

IČO: 45 733 261, registračné číslo: OVVS-17386/204/2010-NF.

Miesto konania verejnej zbierky

Zbierka realizovaná v priestoroch Divadla Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 v Bratislave. Dátum realizácie verejnej zbierky bol 6. októbra 2016 predajom predmetu v priestoroch Divadla Malá scéna.

Čas konania verejnej zbierky

Zbierka sa konala v termíne:

6.10.2016 – 6.10.2017

Účel, na ktorý sa zbierka konala

Zbierka sa konala za účelom združenia finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany zdravia.

Spôsob konania zbierky

Predaj knihy Ľudia ľuďom – osem osudov, ktoré zmenilo dobro s výškou príspevku 100% z ceny predmetu. Cena predmetu bola dobrovoľná, minimálne však vo výške 1 euro.

Osoby zodpovedné za konanie verejnej zbierky

Mgr. Elena Šingliarová, PhD.

Mgr. Natália Báreková

Číslo účtu verejnej zbierky

SK51 1100 0000 0029 4202 7919

Prehľad výnosu verejnej zbierky

Hrubý (celkový) výnos verejnej zbierky: 424,00 €

Výdavky spojené s vykonaním verejnej zbierky: 0,00 €

Bankové poplatky za vedenie účtu boli uhradené z iných zdrojov mimo finančných prostriedkov tvoriacich hrubý výnos zbierky.

Čistý výnos verejnej zbierky: 424,00 €

Prehľad použitia čistého výnosu verejnej zbierky

Cieľom verejnej zbierky bolo získať finančné prostriedky potrebné na zlepšenie zdravotného stavu Tomáška Bodyho, ktorý má zaregistrovanú výzvu na finančnú pomoc na darcovskom portáli ĽudiaĽuďom.sk. Autorom výzvy a príjemcom finančnej pomoci na portáli ja Tomáškova matka, pani Katarína Bodyová. Tomáško je jedným z dvojčiat, ktoré sa narodili predčasne a trpí detskou mozgovou obrnou rôznymi ďalšími diagnózami. Pre zlepšenie svojho zdravotného stavu potrebuje rehabilitácie, cvičenia a špeciálne terapie.

Realizácia použitia čistého výnosu verejnej zbierky

Celková suma z čistého výnosu verejnej zbierky bola poskytnutá konečnému príjemcovi, a to poukázaním v prospech výzvy č. 3830 zaregistrovanej na darcovskom portáli ĽudiaĽuďom.sk a preposlaná na bankový účet príjemcu, pani Kataríny Bodyovej.

Po realizácii verejnej zbierky boli získané finančné prostriedky poukázané na bankový účet zriadený špeciálne pre potreby verejnej zbierky. Z tohto účtu boli následne poukázané na účet ĽUDIA ĽUĎOM, n. f., z ktorého boli pod príslušným vygenerovaným VS odoslané na bankový účet konečného príjemcu, pani Kataríny Bodyovej. Nakoľko pani Bodyová finančné prostriedky na liečbu a rehabilitáciu svojho syna neodkladne potrebovala, poukázali sme ich na jej účet skôr, ako po skončení verejnej zbierky.

Image 1

Umelecké centrum F6

Občianske združenie UC F6 vzniklo na základe 10-ročnej činnosti kapely F6. Víziou UC F6 je budovať a podporovať kresťanskú rómsku kultúru a umenie....

Podporiť výzvu

Image 1

Zvierací ombudsman

Zvierací ombudsman nie je štátna inštitúcia, nie je štátom financovaná ani nijak materiálne podporovaná. Je to tím odborníkov, priateľov zvierat, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas a odbornosť jednému odvážnemu...

Podporiť výzvu

Image 1

Združenie exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku

ZEDB je občianske združenia, ktorého členovia sú tí, ktorí navštevovali a prijali výchovu v saleziánskych strediskách. Exallievi sú saleziánski odchovanci, ktorí sa snažia sa robiť spoločnosť lepšou, ovplyvňovať ju svojím...

Podporiť výzvu