Účastníci Vianoc v lete IV.

Predstavujeme Vám ostatné organizácie, ktorých zástupcov môžete stretnúť na Vianociach v lete.  Slovensko bez drog, Vagus, Via Iuris, ZPMP v SR a Malíček a pár slov o nich.

SLOVENSKO BEZ DROG – Občianske združenie Slovensko bez drog funguje na Slovensku od 27.01.2010 ako súčasť medzinárodnej siete neziskových organizácii Foundation for Drug Free World. Slovensko bez drog sa zaoberá primárnou prevenciu drogovej závislosti medzi mladými.

Robíme na Slovensku protidrogové preventívne prednášky na stredných a základných školách a za 3 roky si nás vypočulo viac ako 77 000 detí. Máme pozitívne hodnotenia na prednášky od žiakov aj učiteľov. Potrebujeme však robiť viac, nakoľko výsledky prieskumu, ktorý bol urobený Ústavom informácií a prognóz školstva medzi žiakmi základných a stredných škôl na Slovenku na jar v roku 2012 hovoria o tom, že skoro každý štvrtý žiak 7., 8. a 9 ročníka základnej školy a každý tretí študent 1., 2. a 3 ročníka strednej školy už vyskúšal nejakú drogu. Viac sa o nás môžete dozvedieť na www.slovenskobezdrog.sk

Na podujatí Vianoce v lete 2013 sa budeme prezentovať oblečením s potlačou Slovensko bez drog a brožúrkami  Pravda o drogách, DVDčkami, knižkami s názvom Denník narkomana, občerstvením…

VAGUS – Poslaním občianskeho združenia Vagus je prispievať svojou činnosťou a odbornými metódami k zvyšovaniu a stabilizácii kvality života ľudí bez domova, podieľať sa na tvorbe koncepčných prístupov k cieľovej skupine a vytvárať nové štandardy v práci s ľuďmi bez domova. OZ Vagus realizuje projekt Streetwork – terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova, v ktorom pomáha 1000 ľuďom bez domova priamo v Bratislavských uliciach. Úlohou projektu je poskytovať služby, ktoré skvalitnia život ľuďom bez domova. Projekt pomáha klientom napríklad pri vybavovaní osobných dokladov, sprostredkovaní lekárskej starostlivosti, distribúcie jedla a šatstva, transportu v ohrození života, poskytovania sociálneho poradenstva, informovaním o existujúcich službách a v mnohých iných oblastiach pomoci.

Tento rok otvára OZ Vagus Denné nízkoprahové a Integračné centrum pre ľudí bez domova – projekt DOMEC v centre mesta. Realizácia tohto projektu je prelomovým riešením v systéme služieb pre ľudí bez domova na území Bratislavy. Práve prepojením Streetworku a Denného nízkoprahového centra vybudujeme základný pilier riešenia problematiky ľudí bez domova.

Víziou občianskeho združenia je udržanie existujúcich a tvorba nových projektov, ktoré pokryjú nedostatočné množstvo služieb pre ľudí bez domova. Samozrejmosťou je neustále skvalitňovanie existujúcich služieb, spolupráca so zahraničím a publikačná činnosť v danej oblasti. Intenzívne pracuje s verejnosťou prostredníctvom kampaní a tým zvyšuje akceptáciu bezdomovcov majoritnou spoločnosťou. V budúcnosti chce združenie založiť a budovať asociáciu terénnych sociálnych pracovníkov, ktorá by zaručovala profesionalitu a poskytovala poradenstvo pre prevádzkovateľov terénnych sociálnych programov.

Občianske združenie sa bude prezentovať jednak predajom kávy, home made drinkov, poprípade kapustnicou ako tradičného vianočného pokrmu. Účastníci sa môžu stať členom výnimočných a zakúpiť si priamo výrobok, ktorý kúpime do Denného centra. Súčasťou prezentácie budú tlačené materiály.

VIA IURIS - Ocenenie pre ľudí, ktorí preukázali občiansku odvahu a potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt či princípov. Udeľujú ho VIA IURIS a Aliancia Fair-play.

Biela Vrana je ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu. Udeľuje sa ako poďakovanie vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či princípov a mohli pritom podstúpiť riziko, rôzne príkoria, či zažiť odsúdenie.

Na podujatí predstavíme návštevníkom príbehy Bielych Vrán a projekt Biela Vrana. Návštevníci budú môcť laureátom ocenenia napísať pohľadnicu. Na podporu projektu by sme radi predávali na podujatí tričká a drobné reklamné predmety s logom ocenenia.

ZDRUŽENIE NA POMOC ĽUĎOM S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM V SLOVENSKEJ REPUBLIKEZPMP v SR je celoslovenská mimovládna organizácia, ktorá združuje  44 miestnych organizácií s členskou základňou takmer 10 000 osôb. Vzniklo  v roku 1980, právnu subjektivitu má od roku 1990. Činnosť združenia je zameraná na začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti, na ich plnohodnotný život, s  dostatkom podporných služieb a na naplnenie  základných ľudských práv (žiť život v komunite, vzdelávať sa, pracovať). Prioritnou činnosťou združenia je obhajoba práv a záujmov ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín (pripomienkovanie a iniciovanie nových  legislatívnych noriem, poskytovanie sociálneho a  právneho poradenstva), vzdelávacie aktivity (kurzy, tréningy, konferencie…), ako aj publikačná činnosť ( vydávanie časopisov Informácie a To sme my, odborných brožúr,  letákov…). Združenie robí aktivity smerom k verejnosti, zamerané na zmenu postojov a rúcanie predsudkov voči ľuďom s mentálnym postihnutím (Výtvarný salón, Deň krivých zrkadiel). Poskytuje sociálne služby, prevádzkuje zariadenie podporovaného bývania, kde žijú dospelí ľudia s mentálnym postihnutím. Je nositeľom zmien a za týmto účelom realizuje  inovatívne  a modelové projekty.

Budeme sa prezentovať výrobkami v podobe drobných príveskov, ktoré vyrobia ľudia s mentálnym postihnutím,  propagačnými materiálmi, ktoré budeme rozdávať (letáky, časopisy).  Budeme ponúkať pečivo, sladkosti. Živý vstup bude mať naše hudobno dramatické  divadlo „Pozrite sa“ s pásmom vianočných kolied. Osobnosť  prezentujúca ZPMP v SR bude  Paťa Garajová Jarjabková.

 

MALÍČEK – Občianske združenie (OZ) Malíček vzniklo na jar v roku 2011 na podnet rodičov nedonosených detí.  Rozhodli sme  sa  stať oporou sebe navzájom a ďalším rodinám s predčasne narodenými deťmi. OZ im ponúka odborné rady neonatológov, psychológov i rozličné formy pomoci. Najsilnejším motívom všetkých je však zápas o holý život a zdravie týchto detí. Preto si rodičia vymieňajú svoje skúsenosti a posúvajú dobré rady, ako prekonávať ťažkosti spojené s námahou a rizikom ďalšieho vývoja svojich potomkov. Pre odborníkov sú zároveň výbornou spätnou väzbou informácií, ktoré medicínska veda ďalej zúročuje.
Dozrel čas, aby Malíček vznikol aj u nás,  dal svoj hlas predčasne narodeným a ich rodičom, ktorí bojujú za život svojich vytúžených detí.

OZ malíček prenajalo priestor, kde chce  zriadiť klubovňu a ateliér, kde sa môžu tieto deti a rodiny stretávať a vzdelávať ako aj navštevovať krúžky, tvorivé dielničky  a terapie,  ktoré tieto deti častokrát potrebujú, lebo to, že sa narodili predčasne si nesú po celý život a veľmi veľké % má aj vážne zdravotné problémy a tak nemôžu bežne navštevovať detské centrá, škôlky a krúžky tak, ako iné deti a preto sa naše OZ snaží im pomocť.

O.z. Malíček sa bude prezentovať výrobkami handmade tvorba ( šperky, obrazy).

O ďalších organizáciách, ktoré nájdete na podujatí Vianoce v lete 2013, si môžete prečítať pár slov v nasledovných blogoch Predstavujeme Vám účastníkov Vianoc v lete, Účastníci Vianoc v lete II a Účastníci Vianoc v lete III.

Všetky tieto organizácie sa tešia na Vašu návštevu. Príďte podebatiť, dať si kávičku, podporiť chránené dielne kúpou ich výrobkov a pomôcť tak tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Odmenou Vám bude dobrý pocit a príjemne strávený deň.

Vidíme sa 22.  júna pred Starou tržnicou! :)

 


Vianoce v lete podporuje výzvy

Image 1

Slovensko bez drog

Cieľom združenia Slovensko bez drog je zabezpečiť zníženie užívania legálnych a nelegálnych drog žiakmi ZŠ a študentami SŠ. Svoj cieľ napĺňame formou preventívnych prednášok, ktoré robíme priamo na školách v čase vyučovania.

Podporiť výzvu

Image 11

DOMEC - BEZDOMOVECTVA KONEC!

Budovu pre DOMEC sme získali za 1 € ročne od Mesta Bratislava na nasledujúcich 10 rokov. Dom na Mýtnej ulici bol roky opustený a tak je potrebná veľká rekonštrukcia. S prácami sme už začali. Na všetkých prácach sa podieľajú aj ľudia bez domova. O to viac si budú DOMEC vážiť. S touto myšlienkou chceme pokračovať počas celej rekonštrukcie. Radi by sme DOMEC budovali aj spolu s Vami, darcami. Podľa posledných prieskumov neziskových organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova žije na území Bratislavy približne 4000 ľudí bez domova. Toto číslo je naozaj vysoké a systém pomoci ľuďom bez domova je absolútne nedostačujúci. V praxi to znamená, že ľudia, ktorí prišli o domov nemajú skoro žiadne možnosti ako svoju situáciu riešiť. Toto chceme zmeniť v našom DOMCI. Ľuďom bez domova dáme šancu a nielen jednu. V DOMCI nájdu možnosť stráviť svoj deň zmysluplne. DOMEC im poskytne jedlo, ktoré si sami uvaria, teplo, sprchu, lekára, čisté oblečenie a ľudský prístup našich profesionálnych sociálnych pracovníkov. Chceme, aby to neskončilo "len" tým, že ľudia bez domova budú najedení, čistí a zdravší. Našou hlavnou myšlienkou je vrátiť im zmysel a cieľ života. To sa podarí len ak začnú pracovať. Práve možnosť začať znova pracovať, nájsť si ubytovanie a oboje si udržať je cieľ DOMCA.

Podporiť výzvu

Image 4

Podporme Biele Vrany - bojujú proti mocným aj za nás

Úplatky, rodinkárstvo, zneužívanie moci. Hnevajú nás, no ak sme ich svedkom, bojíme sa ozvať. Biele vrany nemlčia!

Podporiť výzvu

Image 5

Pomôžte Impulzu vrátiť sa do života!

Ľudia s mentálnym postihnutím - klienti a zamestnanci Pracovno - socializačného centra Impulz stratili svoj druhý domov. Nešťastný skrat v zásuvke spôsobil rozsiahly požiar, ktorý im zničil vynovené priestory. Len nedávno sa do nich nasťahovali a svojpomocne si ich upravili a zútulnili. Prišli tak nielen o svoje zázemie, ale aj o možnosť si v chránených dielňach privyrobiť nejaké euro k invalidnému dôchodku.

Podporiť výzvu

Image 3

Predčasní rodičia a bábätká do dlane

Cieľovou skupinou sú rodiny predčasne narodených detí a detí s telesným a mentálnym postihom , ktoré mali veľmi ťažký začiatok svojho života a žijú momentálne s postihnutím, či oslabenou imunitou, ale už aj relatívne zdravé. Prekonali veľmi ťažké obdobie od prvých minút narodenia a niektorí už stihli dobehnúť svojich rovesníkov. Všetky rodiny zažívali zložité obdobie, keď ich deti bojovali o život v inkubátore a oni im nevedeli pomôcť. Deti si prešli veľkým množstvom vyšetrení, operačných zákrokov, rehabilitačných cvičení. Časť prichádza aj k rozpadu manželstva ,lebo rodičia nedokážu túto skutočnosť zvládnuť. Zažili situácie, kde veľa ľudí nedokázalo pochopiť, napr. prečo nemôžu ísť s dieťaťom do kolektívu, prečo nemôžu absolvovať návštevy, nemôžu cestovať... Konkrétne v našej skupine sú deti s DMO, epilepsiou, hyperaktivitou, poruchami výživy, učenia, spávania ale aj rizikové zdravé deti.Plánujeme zriadiť rehabilitačné terapeutické komunitne centrum, kde sa budú tieto deti a rodiny stretávať a vzdelávať ako aj navštevovať krúžky a terapie ,rehabilitácie. A na to potrebujeme 10 000eur

Podporiť výzvu

Image 1

Bezpečnejšia alternatíva

Mať na výber je dôležité rovnako ako akceptovať a rešpektovať ľudí a ich rozhodnutia. My to vieme. Preto ponúkame našim klientom bezpečie a možnosti ku skvalitneniu svojho života bez prekážok,...

Podporiť výzvu

Image 68

Spoločnými silami dokážeme veľké veci

Ahojte, voláme sa Sárka a Ondrejko, sme 5,5 ročné usmievavé dvojičky a obaja by sme chceli byť, ako zdravé deti. Žiaľ ručičky a nožičky nás nechcú počúvať....

Podporiť výzvu

Image 28

Damiánkov sen

Damiánko sa narodil so vzácnou diagnózou downov syndróm.......

Podporiť výzvu